ကာဒီနယ္ (ရဟန္းမင္းအမတ္) မ်ားသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ဘုရင္မ်ားမဟုတ္ဟု ရဟန္းမင္းအမတ္မ်ားအား ရဟန္းမင္းႀကီးက သတိေပးေတာ္မူ

20621051_2024723444429656_6185102810253343283_n

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၁၀၊ ၂၀၁၇ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ကာဒီနယ္ (ရဟန္းမင္းအမတ္) အေဆာင္အေယာင္ကို လက္ခံရရွိေသာ ကာဒီနယ္ သစ္ (၅) ပါးတို႔အား မိမိတို႔သည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ဘုရင္မ်ား မဟုတ္ဟု ရဟန္းမင္းအ မတ္မ်ားအား ရဟန္းမင္းႀကီးက ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔က သတိေပးေတာ္မူလိုက္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ကာဒီနယ္မ်ားအား “ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ဘုရားက သင္တို႔ကို အရွင္ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္အတူ အရွင္ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ အေစခံ ရန္၊သင္တို႔၏ ျပည္သူလူထု မ်ားကိုအေစခံရန္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု သတိေပး ေတာ္မူလိုက္သည္။

၄င္းကာဒီနယ္အသစ္ (၅) ပါးတို႔ကမူ မာလီႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်င္ဇာဘို (အသက္ေတာ္ ၇၃ႏွစ္)၊ စပိန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဂ်ဳိး ဇက္အိုေမလာ (၇၁ ႏွစ္)၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီး အန္ေဒအာ ဘိုေရလီအူးစ္ (အသက္ ၆၇ ခုႏွစ္)၊ လာအိုႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီး လူး၀ီစ္မာရီေအလင္း (အသက္ ၇၃ ခုႏွစ္)၊ အဲလ္ဆာဗဒိုႏိုင္ငံမွ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂေရ ဂိုရီအို႐ိုဆာခ်ာဗက္ (အသက္ ၇၄ ခုႏွစ္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ကာဒီနယ္မ်ားအား အေဆာင္အေယာင္ ေပးအပ္ျခင္းအခမ္း အနား၌ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ရွင္မာကု က်မ္းထဲက အခန္း (၁၀း၃၂- ၄၅) ကို ဖတ္ရႈၿပီး တရားေတာ္ကို ႁမြက္ၾကားရာတြင္ “တပည့္ေတာ္ ႀကီး ဂ်ိမ္း(စ္) ႏွင့္ေယာဟန္တို႔က အာဏာကို လိုလားျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳခံ လိုျခင္းမ်ားကို ခရစ္ေတာ္အား ေတာင္းဆိုၾကမႈကို တျခားတပည့္ေတာ္ ႀကီးမ်ားက ေဒါသတႀကီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက သည္ကို က်မ္းစာထဲတြင္ ဖတ္႐ႈရေၾကာင္း၊ ထိုအခါ ခရစ္ေတာ္က စစ္မွန္ေသာ အာဏာသည္ တျခားသူမ်ားကို အေစခံျခင္းထဲ တြင္သာရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ တို႔သည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ဘုရင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ေယဇူးခရစ္ ေတာ္ဘုရားက သင္တို႔ကို အရွင္ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္အတူ အရွင္ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ အေစခံရန္၊ သင္တို႔၏ျပည္သူ လူထုမ်ားကို အေစခံရန္ ေခၚေတာ္ မူျခင္းျဖစ္သည္” ဟု သတိေပးေတာ္ မူလိုက္သည္။

လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ဘ၀မွ ရဟန္းမင္းအ မတ္ျဖစ္လာျခင္း အားျဖင့္ အဲလ္ဆာဗဒိုႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္၏ အေျခအ   ေန သည္ မည္ကဲ့သို႔ေျပာင္း လဲလာနည္း ဟူေသာေမးခြန္းကို ရဟန္းမင္းအမတ္ ဂေရဂိုရီအို႐ို ဆာခ်ာဗက္ (အသက္ ၇၄ ခုႏွစ္) က “စစ္ အာဏာရွင္ စနစ္ကေတာ့ အျမစ္တြယ္ေနၿပီ။ ေျပာင္းဖို႔ မနည္းလုပ္ယူရမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အ တြက္ကေတာ့ ဘာမွေျပာင္း လဲစရာမရွိပဲ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ကိုသာ ဆက္လက္ဆန္႔ က်င္သြားမယ္။ သာသနာေတာ္ကို ပိုၿပီး အေစခံအ လုပ္လုပ္မယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး သင္ၾကား ေပး၊ လုပ္ေဆာင္ သလိုပဲ ေထာင္သားေတြရဲ႕ ေျခကိုသြားေဆးမယ္” ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူသည္။

စပိန္ႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္ဂၽြန္ဂ်ဳိး ဇက္အိုေမလာ (၇၁ ႏွစ္) က“ဘုရားရွင္ျမတ္၏ လူမ်ဳိးေတာ္နဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံသား ေတြကိုမိမိေသ ဆုံးသည့္အထိ
အေစခံ သြားမယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခက္ခဲပါေစ၊ ရက္ေရာေသာ စိတ္ျဖင့္ အေစခံသြားမယ္” ဟု လည္းေကာင္း၊ လာအိုႏိုင္မွ ကာဒီနယ္ လင္းက “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း တရားေဟာလို႔ လာအိုအစိုး ရကမိမိကို ေထာင္ထဲမွာ ေျခလက္ေတြကို သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံရၿပီး (၃) ႏွစ္ ေထာင္က် ခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီေထာင္ ထဲမွာလည္း တရားေဟာခဲ့ ရေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ဘုရားမဲ့တ ရားကို က်င့္သုံးေနေသာ လာအိုအစိုး ရကိုတရား ေဟာေျပာေနအုံး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ျဖင့္ သတင္းေထာက္ မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။

လက္ရွိကက္ သလစ္သာသနာေတာ္၏ ဥပေဒအရ ရဟန္းမင္းႀကီးေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ရဟန္းမင္း အမတ္ေပါင္း (၁၂၁) ပါးသာ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ လက္ထဲတြင္မူ ရဟန္းမင္းအ မတ္ေပါင္း (၁၂၅) ပါး ရွိၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ (အသက္ ၈၀) ေအာက္ ရဟန္းမင္းအ မတ္ေပါင္းမွာ (၁၂၁) ပါး ရွိေနသည္။

#ကုန္ဇမႈန္း

144  Views
Previous: အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ၾကပ္မတ္ေပးပါ
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ရဟႏၱာတင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ